บทความที่ได้รับความนิยม

21/1/54

ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ข้อ 1.
ตามทฤษฎีความพอใจเท่ากัน ดุลยภาพของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นที่จุดซึ่งเส้นความพอใจเท่ากัน...
1.สัมผัสกับเส้นงบประมาณ
2. ตัดกับเส้นงบประมาณ
3. อยู่สูงกว่าเส้นงบประมาณ
4. เป็นเส้นขนานกับเส้นงบประมาณ

ข้อ 2.
ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีจากผู้ขาย สินค้าประเภทใดที่ผู้ขายรับภาระภาษีมากกว่าผู้ซื้อ
1.สินค้าจำเป็นสำหรับผู้บริโภค
2.สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
3.สินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับผู้บริโภค
4.สินค้าใช้แรงงานมาก

ข้อ 3.
ตามทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม ข้อใดเป็นการผลิตขั้นที่ 1 ในการผลิระยะสั้น
1. เป็นระยะก่อตั้งกิจการใหม่
2. เป็นช่วงการผลิตที่ MP มากกว่า AP
3. เป็นช่วงการผลิตที่ MP เท่ากับศูนย์
4. เป็นช่วงการผลิตที่ MP น้อยกว่า AP

ข้อ 4.
ณ ปริมาณผลผลิตเท่ากับ 1 หน่วย TR = 40, TC = 50 และผลผลิตเท่ากับ 2 หน่วย TR = 75, TC = 62
ณ ปริมาณผลผลิต 1 หน่วย ธุรกิจมีผลประกอบการอย่างไร
1.ไม่สามารถบอกได้ชัดเจน
2.มีผลประกอบการกำไร
3.มีผลประกอบการเท่าทุน
4.มีผลประกอบการขาดทุน

ข้อ 5.
ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะสินค้าเหมือนกันทุกประการหมายความว่า
1.สินค้าทุกชนิดในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ
2. สินค้าประเภทเดียวกันของผู้ขายแต่ละราย มีลักษณะเหมือนกัน
3.ผู้ซื้อรู้สึกว่าสินค้าที่ซื้อมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ
4.ผู้ขายสินค้าในตลาดเหมือนกัน

ข้อ 6.
ในกรณี Ed < 1 ถ้าเรียกเก็บภาษีจากผู้ขาย ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ใครจะรับภาระภาษีกันอย่างไร
1. ผู้ซื้อรับภาระภาษีทั้งหมด
2.ผู้ขายรับภาระภาษีมากกว่าผู้ซื้อ
3.ผู้ขายรับภาระภาษีทั้งหมด
4.ผู้ซื้อรับภาระภาษีมากกว่าผู้ขาย

ข้อ 7.
ปัญหามูลฐานทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาค คือ
1. ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
2.ปัญหาจะผลิตสินค้าอะไร อย่างไร เพื่อใคร
3. ปัญหาเงินเฟ้อ
4 ปัญหาขาดดุลการชำระเงิน

ข้อ 8.
ข้อใดมิได้เป็นต้นทุนคงที่
1.ค่าเช่าที่ดิน
2.ค่าก่อสร้างโรงงาน
3.ค่าแรงงาน
4.ค่าซื้อเครื่องจักร

ข้อ 9.
ความขาดแคลนหรือความหายากในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรที่
1.มีอยู่เฉพาะในชนบทห่างไกลความเจริญ
2.มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
3. ต้องก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค
4. เป็นของหายากและราคาแพง
5.ที่เป็นของรัฐบาล เอกชนไม่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ

ข้อ 10.
สินค้าชนิดหนึ่งราคาหน่วยละ 30 บาท ผู้บริโภคที่ต้องการความพอใจสูงสุดจะซื้อสินค้าถึงหน่วยที่
1. TU = 30
2.P < 30
3.MU > 30
4.TU > 30
5.MU = 30

ข้อ 11.
ตัวเลือกข้อใดเป็นความหมายของกฎว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตหน่วยสุดท้าย
1. ผลผลิตหน่วยสุดท้ายจะลดลงเสมอ เมื่อหน่วยผลิตขยายกิจการ
2. เมื่อใช้ปัจจัยเพิ่มขึ้นทีละหน่วยร่วมกับปัจจัยคงที่ ผลผลิตหน่วยสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นในตอนแรก
3. ในระยะยาว ผลผลิตหน่วยสุดท้ายจะลดลงเสมอ
4. ผลผลิตหน่วยสุดท้ายจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อใช้ปัจจัยแปรผันมากขึ้น

ข้อ 12.
ราคาสินค้าที่ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด เรียกว่า
1. ราคาตลาด
2. ราคากลางที่กำหนดไว้ให้ตลาดตั้งราคาตาม
3. ราคาที่ปรากฏในตลาดและเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อทั่วไป
4. ราคาเสนอซื้อของผู้บริโภคข้อ 13.
กำหนดให้ MUx และ MUyมีค่าดังต่อไปนี้
ปริมาณสินค้า MUx MUy
1 38 36
2 37 34
3 34 32
4 32 30
5 30 28
6 28 26

ถ้านายแดงมีเงิน 7 บาท สินค้า X และ Y ราคา 1 บาทต่อชิ้น
นายแดงจะต้องซื้อสินค้า X และ Y อย่างละกี่ชิ้น จึงจะได้รับความพอใจสูงสุด
สินค้า X = 3 และ Y = 4
สินค้า X = 4 และ Y = 3
สินค้า X = 6 และ Y = 5
ผิดทุกข้อ

ข้อ 14.
เส้นใดต่อไปนี้ที่ขนานกับแกนนอนหรือปริมาณผลผลิต (โดยที่แกนตั้งเป็นต้นทุน)
1. เส้นต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC)
2. เส้นต้นทุนทั้งหมด (TC)
3. เส้นต้นทุนแปรผันทั้งหมด (TVC)
4. เส้นต้นทุนเพิ่ม (MC)

ข้อ 15.
ค่าเช่าและกำไร ถือว่าเป็นผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตใด
1.ที่ดินและผู้ประกอบการ
2. ทุนและผู้ประกอบการ
3. ทุนและที่ดิน
4. แรงงานและทุน

ข้อ 16.
ในการเก็บภาษีจากผู้ขาย ผู้ขายมีโอกาสผลักภาระภาษีทั้งหมดให้ผู้บริโภค ในกรณีที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่น
1. มากกว่า 1
2. น้อยกว่า 1
3.เท่ากับศูนย์
4. อินฟินิตี้
5. เท่ากับ 1

ข้อ 17.
เมื่อเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานในสินค้าชนิดหนึ่งตัดกัน กรณีที่เส้นอุปสงค์-อุปทานในสินค้าชนิดหนึ่ง เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายมือทั้งเส้นจากเส้นอุปสงค์-อุปทานที่ตัดกันเดิม จะมีผลอย่างไร
1. ราคาสินค้าดุลยภาพคงที่
2. ปริมาณซื้อ-ขายดุลยภาพใหม่เพิ่มขึ้น
3. ราคาสินค้าลดลงจากเดิม
4. ปริมาณซื้อ-ขายดุลยภาพใหม่ลดลง

ข้อ 18.
ถ้าเรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อ และ Es > 1 สินค้าใดที่ผู้ซื้อรับภาระภาษีมากที่สุด
1. สินค้าฟุ่มเฟือย
2. สินค้าอุตสาหกรรม
3.สินค้าเกษตร
4. สินค้าวัตถุโบราณ

ข้อ 19.
เศรษฐทรัพย์ คือสินค้าชนิดใดต่อไปนี้
1. พลังงานจากโซล่าเซลล์
2. อากาศ
3. น้ำในแม่น้ำ
4. แสงแดด

ข้อ 20.
ถ้าเส้น MR กับเส้น AR เป็นเส้นเดียวกัน แสดงว่าหน่วยผลิตอยู่ในตลาดประเภทใด
1. ผูกขาด
2. แข่งขันไม่สมบูรณ์
3. กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
4. แข่งขันสมบูรณ์
5. ผู้ขายน้อยราย

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.testing.in.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น