บทความที่ได้รับความนิยม

25/1/54

บทที่ 2

บทที่ 2
ระเบียบวิธีการคำนวณทางสถิติตัวเลขรายได้ประชาชาติและผลผลิต

1.จงบอกเปอร์เซ็นต์ของการผลิตภายในประเทศ ปี 2545 ?
ตอบ ภาคการเกษตร 10 เปอร์เซ็นต์ ภาคอุตสาหกรรม 36 เปอร์เซ็นต์

2.รายได้ประชาชาติ คือ ?
ตอบ มูลค่าของสินและบริการขั้นสุดท้ายที่ระบบเศรษฐกิจผลิตได้ในรอบ 1 ปี

3.รายได้ประชาชาติได้มาจากอะไร ?
ตอบ ผลรวมรายได้ที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้รับในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในรอบ 1 ปี

4.มีวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาติกี่ทาง ?
ตอบ
1.คำนวณรายได้ประชาชาติจากผลผลิต
2.คำนวณรายได้ประชาชาติจากรายจ่าย
3.คำนวณรายได้ประชาชาติจากรายได้

5.การคำนวณรายได้ประชาชาติ คิดจากอะไรได้บ้าง ?
ตอบ
1.คิดจากมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย
2.คิดจากมูลค่าเพิ่มของสินค้า

6.จงหาค่ารายได้ประชาชาติ ดังต่อไปนี้ ?
ตอบ
1.นาย ก.เป็นเกษตรกรขายข้าวเปลือกให้โรงสีราคา 100 ล้านบาท
2.นาย ข. รับซื้อข้าวเปลือกทั้งหมด ราคา 100 ล้านบาทแล้วนำมาขายทั้งหมดโดยสีเป็นข้าวสาร 130 ล้านบาท
3.นาย ค. รับซื้อข้าวสาร เพื่อนำมาบรรจุหีบห่อขายไป 180 ล้านบาท
ถาม จงหารายได้ประชาชาติจากมูลค่าขั้นสุดท้าย = 180 ล้านบาท คือ
100+30+50 = 180 ล้านบาท คำนวณจากมูลค่าเพิ่มของสินค้า

7.จงบอกสูตรการหา GDP ?
ตอบ
C+I+G+X-M
C = Consumtion
I = Investment
G = Government
X = Export
M = Import


8.เมื่อ GDP = C+I+G+X – M จะสามารถแปลงเป็นการหาค่า GNP ,NNP ,NI อย่างไร ?
ตอบ
GNP = GDP +Net factor Income from aboard or Net
Factor Income Payment from rest of the world (NFP)

ปรับค่า NNP = GNP – Provision for Consumssion

Sp = GNP +NFP-T+TR+INT – C

NNP( At Factor Cost) = NNP – Indirect (tax - subsidies)

NNP ( At factor cost ) = NI

ปรับเป็นรายหัว
Per Capital Income = NI / Population
Per GNP = GNP / Population
Per GDP = GDP / Population

9.จงบอกรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิต ?
ตอบ
1.ค้าจ้าง
2.ค่าเช่า
3.ดอกเบี้ย
4.กำไร

10.ถ้าสินค้า 10 us โดยรวม ภาษี 0.50 us อะไรคือ Total income และ Total Output คือ ?
ตอบ GDP = 10 US รายได้ 9.50 US

11.ค่าเสื่อมราคา คำนวณจากอะไร ? c
ตอบ GDP = NDP + Depreciation

12.ปัจจุบันประเทศไทยใช้ปีอะไรเป็นปีฐานของการคำนวณ GDP แบบ Real GDP ?
ตอบ ปี 2546 ( 1988) เป็นปีฐาน

13.อะไรที่ทำให้ค่า GDP เปลี่ยนแปลง ?
ตอบ
Price และ Quantity GDP เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงผลผลิต Real GDP เปลี่ยนแปลง
14.จากโจทย์ ?

ปี สินค้า A สินค้า B
ราคา จำนวน ราคา จำนวน
ปี 2553 2 10 2 10
ปี 2554 3 10 4 10
จงหา Norminal National Income และ Real National Income using 2554
ตอบ
(PA * QA) + ( PB*QB)

ปี 2553 20+20=40 (3)(10)+(4)(10) = 70
ปี 2554 (3)(10)+(4)(10)=70 ( 3)(10)+( 4)(10) = 70


15.อะไรที่ทำให้ Real GDP เพิ่มมากขึ้น?
ตอบ
1.การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต
- ที่ดิน
- แรงงาน
- ทุน
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิต / หน่วย เพิ่ม
16.อะไรเป็นปัจจัยให้ส่งเสริมการผลิตเพิ่มขึ้น
ตอบ
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่ม ทำให้ผลผลิตต่อบุคคลเพิ่มขึ้นเมื่อปัจจัยการผลิตคงที่

17.จากโจทย์จงหา NFP ( Net factor Income Payment form the rest of world )

I = 30
G = 30
GNP = 20
บัญชีเดินสะพัด( CA) = - 20
การส่งออก NX
NX+NFP = -20
NFP = -2
เงินโอนรัฐบาล ( TR=25)
ภาษี ( T) = 60
ดอกเบี้ยจ่ายรัฐบาล ( INT) = 15
โดย CA = NX+NFP

จากนั้นให้หา
1.GDP
2.Consumtion Expenditure (C)
3.Net Export
4.Private Saving
5.Govenment Saving
6.National Saving


1.GDP = C+I+G+X-M ---------------- > สูตรที่ 1
GDP + NFP = GNP
GDP = GNP-NFP
=200-(-2)
GDP = 202

2. หา GDP = C+I+G+NX-M -----------------> หาค่า C
202 = C+(30)+(30)+(-18)
202 = C+42
C = 202-42
C = 160

หาค่า(NX) NX + NFP = -20
NX = -20-NFP
= -20-(-2)
NX = -18

4.Private saving

Sp = GDP + NFP – T+TR+INT-C
=202+(-2)-(60)+(25)+(15)-160
Sp = 20
Sa = T-TR-INT-G
= 60-25-15-30
= -10

National Saving

S = Sp + Sa
S =20+(-10)
S =10

แหล่งที่มาของข้อมูล : EC500 เศรษฐศาสตร์ระดับกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น