บทความที่ได้รับความนิยม

25/1/54

บทที่ 1

บทที่ 1

1.จงบอกปัญหาของเศรษฐศาสตร์มหภาค ?
ตอบ
1.ปัญหาการเติบโตอย่างมีดุลยภาพในระยะยาว
2.ปัญหาวัฎจักรเศรษฐกิจ
( ลดค่าเงินบาท 2527,เศรษฐกิจฟื้นตัว 2530 ,เกิดการชะลอตัว 2533 ,เกิดฟองสบู่ปี 2540 )
3.ปัญหาการว่างงาน
4.ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของระดับราคา
5.ปัญหาผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์
6.ปัญหามาตรฐานการดำรงชีวิต
7.ปัญหาการขาดดุลงบประมาณ และดุลการค้า
8.ปัญหานโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐและสามารถปรับปรุงยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชาติดีขึ้นได้หรือไม่

2.ภาคระบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นภาคใหญ่ๆมีกี่ภาคอะไรบ้าง ?
ตอบ
1.ภาคการผลิต
2.ภาคแรงงาน
3.ภาคการเงิน
4.ภาคการต่างประเทศ

3.Real sector คืออะไร มีตัวแปรอะไรบ้าง ?
ตอบ
คือ ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
ตัวแปรที่สำคัญ
1.ผลผลิตรวมของประเทศ ( Total Output ) รายได้ประชาชาติ
2.ส่วนกระตุ้น = ส่วนขยาย
3.รายได้ประชาชาติ = ความต้องการใช้จ่ายทั้งหมด
4.อุปสงค์รวม = อุปทานรวม

4.เกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อไร ?
ตอบ เมื่ออุปสงค์รวม > อุปทานรวม

5.สภาวะเศรษฐกิจถอดถอยเมื่อไร ?
ตอบ เมื่ออุปทานรวม > อุปสงค์รวม

8.อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้กระทบต่อ อัตราการจ้างต้นทุนการผลิตโดยส่วนรวมการส่งออกและดุลการค้า ?
ตอบ อุปสงค์รวมของแรงงาน > อุปทานรวมของแรงงาน

9.ทางกลับกันหากทรัพยากรบางส่วนของประเทศไม่ถูกนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์จะเกิดอะไรขึ้น ?
ตอบ อุปทานของการจ้างงาน > อุปสงค์ของการจ้าง

10.ดุลยภาพของภาคการเงินอยู่ที่ใด ?
ตอบ เมื่ออุปสงค์ของเงิน = อุปทานของเงิน (เกิดเป็นดุลยภาพของดอกเบี้ย)

11.อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะเหตุใด ?
ตอบ อุปสงค์ > อุปทาน

12.จะมีการลดการจ้างงานเมื่อไร ?
ตอบ อุปสงค์เงิน > อุปทานเงิน ( เกิดการว่างงานดอกเบี้ยสูง )

13.ภาวะภาคการต่างประเทศ ดุลการชำระเงินของประเทศกรณีใด และสวัสดีการสูญเสีย ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ?

ตอบ การขาดดุลการชำระเงิน และตัวแปรย่อยต่างๆ คือ
เดินบัญชีเงินสะพัด ,การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ,อัตราการแลกเปลี่ยน

14.เครื่องมือหลักๆของรัฐบาลที่จะมีวิธีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง ?
ตอบ.
1.นโยบายทางด้านการเงิน
2.นโยบายทางด้านการคลัง
3.นโยบายทางด้านรายได้

แหล่งที่มาของข้อมูล : EC500 เศรษฐศาสตร์ระดับกลาง มร.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น